Windows 10 Manager v3.1.4 中文破解便携版-Win10实用工具

小笨 2019年9月13日12:05:33 4 6,250 views

Windows 10 Manager是专门用于微软Windows10的集所有功能于一身的实用工具,它包括了40多个不同的实用程序来优化,调整,清理,加快和修复您的Windows 10,可以让你的系统执行速度更快,消除系统故障,提高稳定性和安全性,个性化您的Windows 10,它能满足您的所有期望。

 

功能特点:

 • 信息:获得系统和系统上的所有硬件的详细信息;帮你找出的Windows,Office产品安装密钥;显示运行在你机器上进程和线程的详细信息;Windows 10 Manager提供1点击清理功能自动清扫系统;维修中心可以帮助您解决各种系统问题。
 • 优化:调整你的系统以提高windows的启动及关机速度,调整你的硬件以提高系统速度和性能;控制哪些程序随着Windows启动而启动,检查并修复高级启动项目以恢复被病毒恶意的改变;调整和优化系统服务和计划任务,关闭一些不必要的系统服务和任务以提高系统性能。
 • 清理:找出哪些文件占用了你的磁盘空间并用带图表显示;智能卸载程序能完全卸载程序而无残留的文件和注册表项目;查找并清除垃圾文件以减少硬盘空间占用;重复文件查找器可以扫描你的电脑中具有相同大小、名称和修改时间的文件;注册表清理能检查不正确的注册表项;注册表整理能重建和重新索引您的注册表,以减少注册表访问时间,从而提高应用程序的响应速度;桌面清理器可以轻松地清理桌面上的无用的图标和文件。
 • 自定义:调整资源管理器的外观,桌面,开始菜单,任务栏和通知区域来自定义您的系统;管理被固定项目和固定任何文件或文件夹到任务栏和开始;在任务栏上创建快速启动的跳转列表项;调整Windows 10的启动菜单;鼠标右键单击的编辑上下文菜单;轻松编辑当鼠标右键点击桌面左下角或Win+ X键盘快捷键显示的Win + X菜单;创建快速执行在运行对话框中的快捷方式。可视化定制可以更改系统和文件类型图标,自动改变锁屏图像。
 • 安全:调整系统,组件,UAC,登录设置,调整各种设置和限制访问驱动器和方案,提高系统的安全性;保护您的敏感文件和文件夹的安全性,加密文件,将系统文件夹移动到安全地点;隐私保护通过消除跟踪可以确保隐私及敏感信息的安全;文件恢复能恢复删除或格式化的逻辑磁盘上的文件;锁定一些系统功能,以提高安全性。
 • 网络:优化和调整你的互联网连接和网络设置;调整微软Edge浏览器设置;IP切换器可以在不同的网络设置之间轻松切换;编辑Hosts文件以加快系统浏览互联网的速度; Wi-Fi管理可以查看和管理所有的无线网络。
 • 多种实用程序:创建计划任务或触发任务的监控;显示和运行内置的Windows的有用的集合工具;将一个文件分成几个较小的文件或合并回原始文件;超级拷贝是自动复制或备份文件的有力工具;使用注册表工具很容易地操作你的注册表。

 

注册信息:

 • 注册码:WMXD7-RG8FP-OYKS3-KHTN6

 

界面截图

Windows 10 Manager v3.1.4 中文破解便携版-Win10实用工具

 

Windows 10 Manager v3.1.4下载地址

♥城通网盘:http://tc5.us/file/15372029-397598428

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1UlbSp72086UsKPkcXdFg3A

♥微云:https://share.weiyun.com/5RdN2gC

 

Windows 10 Manager v3.1.3下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-394161962

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1Wbw4p-IkQxN2tUIsdTkJSw

♥微云:https://share.weiyun.com/5llmFME

 

Windows 10 Manager v3.1.2下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-391264460

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/18-Zq1aXpr1uIEFJq5_icMg 提取码:y1bc

 

Windows 10 Manager v3.1.0下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-384733176

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1X0usuTaWDaheQmT8iY4Z1g 提取码:yd16

♥微云:https://share.weiyun.com/5jjhYCH

 

Windows 10 Manager v3.0.8下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-375535937

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1U3CDWUL6rQ8nb1UCyVzIhg 提取码:dl5b

♥微云:https://share.weiyun.com/57OAM0l

 

Windows 10 Manager v3.0.4下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-353624853

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1UjR4YxASs9crCBcI28WUtg 提取码:2now

♥微云:https://share.weiyun.com/5IzwwT7

 

Windows 10 Manager v3.0.3下载地址

♥主程序-城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-345988030

♥主程序-百度云:https://pan.baidu.com/s/1FdtqmDkO3PaBv01ImatjKA 提取码:luzm

♥主程序-微云:https://share.weiyun.com/5VYUCIC

♥破解文件:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-345988123

 

Windows 10 Manager v3.0.2下载地址

♥主程序-城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-337707501

♥主程序-百度云:https://pan.baidu.com/s/1FlP3yA_d0IDS-LXMLp81pg

♥主程序-微云:https://share.weiyun.com/5mdVrnM

♥破解文件:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-337707507

 

Windows 10 Manager v3.0.0下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-330469230

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1QO9bOcHMjt0vw9xsTb577w

♥微云:https://share.weiyun.com/5ki5dgp

 

Windows 10 Manager v2.3.8下载地址

♥主程序-诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-321870318

♥主程序-百度云:https://pan.baidu.com/s/10rO5G_mnCV_JTLYaapcLAA

♥主程序-微云:https://share.weiyun.com/5A3QHQ8

♥破解文件:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-321870330

 

Windows 10 Manager v2.3.7下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-319087606

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1V7acyee9rIP0poKM0ZQEiQ

♥微云:https://share.weiyun.com/5njEDXb

 

Windows 10 Manager v2.3.6下载地址

♥诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-315089110

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/14FtLP52xx4Daj95TGM2IPw

♥微云:https://share.weiyun.com/5SoP8ej

 

Windows 10 Manager v2.3.5下载地址

♥主程序-诚通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-312059316

♥主程序-百度云:https://pan.baidu.com/s/1mbcK8yNNGxD0C2bODJrkvA

♥主程序-微云:https://share.weiyun.com/5brtTmQ

♥破解文件:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-312059319

 

Windows 10 Manager v2.3.3下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-306518115

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1frmrdhuZfjMleEqTFmN7RQ

♥微云:https://share.weiyun.com/5Sngibm

 

Windows 10 Manager v2.3.2下载地址

♥城通网盘­:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-301952059

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1bExhHbCl7pcTTaoiiXrOow

♥微云:https://share.weiyun.com/5QIeyaT

 

Windows 10 Manager v2.2.4下载地址

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-239490001

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1eT87ulc

♥微云:https://share.weiyun.com/a458dc80304cb3b47933bb481892e109

 

Windows 10 Manager v2.2.7下载地址:

♥城通网盘:https://u15372029.pipipan.com/fs/15372029-290809912

♥百度云:https://pan.baidu.com/s/1mthPBIWLgIHR4jnW3rWT5A

♥微云:https://share.weiyun.com/5Dr3Tz1

 

weinxin
【微信~支付宝~QQ】打赏
如果本文对你有所帮助,请打赏~1元就足够感动我
小笨

发表评论

您必须才能发表评论!

目前评论:4   其中:访客  4   博主  0

  • avatar zwihh 4
   Maxthon 4.9.5.1000 Maxthon 4.9.5.1000 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition

   谢谢分享

   • avatar werido 1
    QQbrowser 10.2.2059.400 QQbrowser 10.2.2059.400 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

    666
    l厉害了

    • avatar yufee 0
     Google Chrome 63.0.3239.132 Google Chrome 63.0.3239.132 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

     多谢分享,看看这个好不好用

     • avatar aaaaa5530 1
      WebView 4.0 WebView 4.0 Android 6.0.1 Android 6.0.1

      谢谢分享